СЕКЦІЯ ІСТОРИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Керівник секції – проф. Шуст Р.М.
Секретар секції – доц. Рачковський Г.В.


ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ – 7 лютого, 10.00 год.

Аудиторія 313, вул. Університетська, 1.

1.	Наукова робота на історичному факультеті у 2012 р. Проф. Шуст Р. М.
2.	Ідеологія євразійців 1920-30-х років: українське питання. Доц. Полещук Т. С.
3.	Руський собор 1848 р.: історіографія та джерела Доц. Мудрий М. М.


ПІДСЕКЦІЯ АРХЕОЛОГІЇ 

Музей археології, вул. Університетська, 1.

Керівник підсекції – доц. Онищук Я. І.
Секретар – асп. Ляска В. М.

7 лютого, 12.00 год.

1.	Дослідження багатошарової палеолітичної стоянки Великий Глибочок-1 у 2012 році. Проф. Ситник О.С.
2.	Маркоманські війни та система договорів Риму з племенами Карпатського регіону Доц. Бандровський О.Г.
3.	Джерела до проблеми походження українського народу. Доц. Филипчук М.А.
4.	Організація навчального процесу на кафедрі класичної археології Львівського університету в 1916 - 1939 роках. Доц. Білас Н.М.
5.	Дослідження багатошарового поселення Малинище-1 у 2012 році. Доц. Онищук Я.І.
6.	Третій сезон досліджень городища Тептюх (Модричі І) у передгір’ї Карпат. Асист. Погоральський Я. В.
7.	Адміністративно-територіальний поділ Верхнього Побужжя у княжу добу: спроба окреслення методики досліджень. Асп. Ляска В.М. 
8.	Нові пам'ятки з околиць села Гумниська Буського району Львівської області. Асист. Стеблій Н.Я.
9.	Елементи орнаменту керамічних виробів культури лінійно-стрічкової кераміки. Асп. Ленартович О.В.
10.	Давньоєгипетські речі у фондах Львівського історичного музею. Асист. Баукова А.Ю.
11.	Дослідження центральної ділянки городища літописного Бужська у 2012 році. Асист. Довгань П.М.
12.	Попередні результати розвідкових досліджень на Верхньому Дністрі. Асп. Филипчук А.М.
13.	Нові матеріали до вивчення культури  Ґава-Голігради в Подністров’ї. Наук. співробітник Ін-ту археології Завітій Б.І.
ПІДСЕКЦІЯ ЕТНОЛОГІЇ

Ауд. 323, вул. Університетська, 1.

Керівник – проф. Макарчук С. А.
Секретар – асист. Тарнавський Р. Б.

7 лютого, 12.00 год.
1.	Масовий рух українців Волині за українізацію православної церкви у 20–30‑х роках ХХ ст. Проф. Макарчук С. А.
2.	Локальні особливості будівельної обрядовості південної Волині. Доц. Сілецький Р. Б.
3.	 Народне будівництво у дослідженнях НТШ у Львові (кін. ХІХ – поч. ХХ ст.). Проф. Глушко М. С.
4.	 Українська етнологія в діаспорі в другій половині ХХ ст. Проф. Франко О. О.
5.	 Традиційні уявлення про домовика на теренах історико-етнографічної Волині. Доц. Галайчук В. В.
6.	Малодвірні поселення південно-західної Волині. Доц. Рачковський Г. В. 
7.	Розвиток етнології у Львівському університеті впродовж 1913–1924 років. Асист. Тарнавський Р. Б.
 Іван Симоненко – життєвий та науковий шлях етнолога. к. іст. н. Гілевич І. Я.
8.	Калач – один з видів весільного печива (за матеріалами Південно-Західного історико-етнографічного регіону). Асп. Болібрух Л. В. 
9.	Традиційна звичаєвість дня св. Юрія українців історико-етнографічної Волині. Асп. Пуківський Ю. В.


ПІДСЕКЦІЯ СЕРЕДНЬОВІЧНОЇ ТА НОВОЇ ІСТОРІЇ 

Аудиторія 336, вул. Університетська, 1.

Керівник підсекції – проф. Войтович Л. В.
Секретар підсекції – асист. Бойко В. І.

7 лютого, 12.00 год.

1.	Князь Лев Данилович: реставрація портрету за латиномовними джерелами. Проф. Войтович Л.В.
2.	Авіньйонський полон папства: історіографія проблеми. Доц Чорний М. І.
3.	Військова тематика доби середньовіччя у сучасній французькій історіографії: напрямки дослідження. Доц. Овсінський Ю. В.
4.	Кореспонденція Дмитра Айналова до Михайла Петрова як матеріали до історії вітчизняної візантиністики. Доц. Файда О. В.
5.	Богородиця в ореолі світла: дослідження рідкісного іконографічного мотиву в мистецтві Галичини XVI ст. Доц. Козак Н. Б.
6.	Грецька діаспора міста Броди ХVІІ–ХVІІІ ст. Доц. Лильо І.М.
7.	Половецький фактор у військово-політичній історії Південно-Східної Європи ХІІ-ХІІІ ст. Асист. Мельник М. М.
8.	Військове спорядження і зброя галицького воїна XIII - XIV ст. Асист. Бойко В. І.ПІДСЕКЦІЯ ІСТОРІОГРАФІЇ ТА ДЖЕРЕЛОЗНАВСТВА

Аудиторія 314, вул. Університетська, 1.

7 лютого, 12.00 год.

Керівник підсекції – проф. Зашкільняк Л. О.
Секретар підсекції – доц. Шпик І. Є. 

1.	Галичина на ментальних мапах українців XIX - початку XX століття: традиції і конструювання. Проф. Зашкільняк Л.О.
2.	Микола Антонович і його наукові праці. Проф. Кріль М. М.
3.	Українське місто ХVІ – першої половини ХVІІ ст.: проблема дефініції. Доц. Заяць А.Є.
4.	Денис Зубрицький і становлення української генеалогії. Доц. Целуйко О.П.
5.	«Норманська проблема» в сучасній російській історіографії: нові версії початків Русі. Доц. Щодра О.М.
6.	Ліквідація римо-католицьких та унійних монастирів в Російській імперії та доля їх бібліотек (кінець ХVІІІ – середина ХІХ ст.) Доц. Дух О.З.
7.	Матеріали сеймика Белзького воєводства в останній чверті ХVІ ст. Доц. Вінниченко О. О.
8.	Судова система Львова ХVІ–ХVІІІ ст. Доц. Білостоцький С. М.
9.	Чисельність, етноконфесійна структура, галузь зайнятості львівських підприємців за даними перепису 1931 р. Доц. Дудяк О.А.
10.	Джерела до вивчення латинського письма у канцеляріях Руського воєводства ХVІ–ХVІІІ ст. у фондах НБ ЛНУ імені Івана Франка. Асист. Ільків-Свидницький М. М.
11.	Особливості цифрових позначень у письмі книг магістратів повітових міст Руського воєводства ХVІ ст. Асп. Барабаш Т. М.
12.	Етнічний, конфесійний та соціальний склад викладачів теологічного факультету Львівського університету (70-ті рр. ХІХ – поч. ХХ ст.) Асп. Матвієнко Г. О.
13.	Наукова бібліотека Львівського державного університету ім. І.Франка у повоєнне десятиліття (1945-1955 рр.) Пошукувач Грицай О.М. 

ПІДСЕКЦІЯ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ 
Аудиторія 332, вул. Університетська, 1.

Керівник підсекції – проф. Сухий О. М.
Секретар підсекції – доц. Боднар Г. А.

7 лютого, 12.00 год.

1.	Сучасна українська історіографія національно-визвольного руху періоду Другої світової війни та післявоєнного часу. Проф. Сухий О. М.
2.	Петро Могила. Сторінки біографії. Проф. Швагуляк М. М.
3.	Польське військове і цивільне осадництво в Західній Україні. Проф. Кондратюк К. К.
4.	Взаємини Євгена Петрушевича та Симона Петлюри. Доц. Павлишин О. Й.
5.	Нове суспільство старого міста: мешканці Львова другої половини 40-х – 60-х років ХХ ст. Доц. Боднар Г. А.
6.	Микола Паше-Озерський – перший повоєнний ректор Львівського університету (серпень – жовтень 1944 р.). Доц. Качмар В. М.
7.	Потенціал локальної історії для дослідження українсько-польских відносин у підавстрійській Галичині (на прикладі повітових з’їздів акції Влодзімєжа Козловського) Доц. Аркуша О. Г.
8.	Участь парламентської опозиції у підготовці і роведенні Всеукраїнського референдуму 1991 р. Асист. Підкова І. З.
9.	Іван Кревецький – дослідник військової історії. Асп. Гірна Н. М.
10.	Соціальна адаптація українських переселенців з Польщі. Асп. Вертелецька Н. В.ПІДСЕКЦІЯ ІСТОРИЧНОГО КРАЄЗНАВСТВА

Аудиторія 331, вул. Університетська, 1.

Керівник підсекції – проф. Голубко В. Є.
Секретар підсекції – асист. Масик Р. В. 

7 лютого, 12.00 год.
1.	Буденне життя львів’ян у перші дні Другої світової війни. Проф. Голубко В. Є.
2.	Формування радянського обличчя Львова 1944- 1953 pp. Доц. Генега Р. Я.
3.	Польські селянські партії Західної України після травневого перевороту (1926 - 1931) Доц. Калиняк JI. Д.
4.	Українська соціалістично-радикальна партія у ставленні до Польщі та її державних чинників у міжвоєнний період. Доц. Федик І. І.
5.	Архітектура замків та стан дослідження фортифікаційних комплексів Західної України. Доц. Марискевич Т. Г.
6.	Геостратегічне значення східного кордону у військово-політичній думці II Речі Посполитої. Доц. Мрака І. Б.
7.	Податкова політика урядів міжвоєнної Польщі у рецепції Торгової та Промислової палати у Львові. Асист. Масик Р. В.
8.	Історична тематика у видавничих планах “Просвіти" в кінні XIX - першої йол. XX ст. (кількісний та якісний аналіз). Доц. Середяк А. В.
9.	Крайова виставка (1894 р.) у Львові та її значення для галицького музейництва. Доц. Сурмач О. І.
10.	Допомога цивільного населення Галичини в організації тилового забезпечення Галицької армії. к. іст. н. Рутар В. Є.
ПІДСЕКЦІЯ НОВОЇ ТА НОВІТНЬОЇ ІСТОРІЇ 

Аудиторія 334, вул. Університетська, 1.

Керівник підсекції – проф. Качараба С. П.
Секретар підсекції – асист. Васьків Н. А.

7 лютого 12.00 год.

1.	Андрій Чайковський «Бразилійський гаразд»: художній вимисел чи історична реальність? Проф. Качараба С. П.
2.	Інтерпретація слов’янської ідеї у міжвоєнній Польщі. Доц. Баран З.А.
3.	З’їзди польських орієнталістів міжвоєнного періоду. Доц. Козицький А. М.
4.	Українські землі в іспанських проектах міжнародної торгівлі першої половини XIX століття. Доц. Чума Б. П.
5.	Цивілізаційний образ Росії в сучасній історіографії. Доц. Лешкович Н.О.
6.	Вплив «справи Гузенна» на відносини між Канадою та СРСР (1945- 1946 pp.) Доц. Сіромський Р. Б.
7.	Проблема партнерства Німеччини та СРСР на першому етапі Другої світової війни у сучасній російській історіографії. Доц. Мовчан С.П.
8.	Повоєнна історіографія міжнародних відносин в СІЛА: зміна методологічних підходів. Доц. Рожик М. Є.
9.	Дослідження «другого південнослов’янського впливу» російськими вченими другої половини  XX - поч. XXI ст. Доц. Шпик І. Є.
10.	Суспільно-політичні рухи у єврейській громаді в останній чверті XIX - на початку XX століття. Асист. Васьків Н. А.
11.	Джерела формування та кількісний склад мусульманської спільноти V республіки: дискусійні моменти. Асп. Сипко Б. В.
12.	Утворення Равнагорського руху. Асп. Яремко М. І.
13.	Єврейсько-християнські цивільні шлюби у Львові в другій половині XIX — початку XX ст.  Асп. Вовчко М. І.


ПІДСЕКЦІЯ ІСТОРІЇ ТА ТЕОРІЇ СОЦІОЛОГІЇ

Ауд. 313, вул. Університетська, 1.

Керівник підсекції – проф. Черниш Н. Й.
Секретар – асист. Судин Д. Ю.

Перше засідання – 7 лютого, 12.00 год.
1.	Наукова робота кафедри на п’ятирічну перспективу: напрями, виконавці, очікувані результати. Проф. Черниш Н. Й. 
2.	Економічна соціологія: нові підходи до інституціонального і сітьового аналізу. Проф. Коваліско Н. В.
3.	Моделювання регіоналізму у Пн. Америці: уроки для сучасної України. Доц. Сусак В. І.
4.	Імідж громадських організацій в сучасному українському суспільстві. Доц. Бень О. Т.
5.	Історична соціологія: проблеми та перспективи розвитку. Доц. Лапан Т. Д.
6.	Рентоорієнтовані соціальні мережі у творенні соціального капіталу: концептуалізація та методика дослідження. Доц. Демків О. Б.
7.	Життєві шанси та поведінкові практики українців у реаліях сьогодення. Доц. Кудринська А. І.
8.	Учитель як агент формування історичної ідентичності. Доц.  Середа В. В.
9.	Регіональні відмінності структури української національної ідентичності. Асист. Судин Д. Ю.

Друге засідання – 8 лютого, 10.00 год.

Керівник підсекції – проф. Черниш Н. Й.
Секретар – асист. Судин Д. Ю.

1.	Соціальний портрет сучасного українського блогера. Асист. Козаченко О. О.
2.	Соціологічна модель вимірювання екологічної свідомості. Асист. Шедловська М. В.
3.	Деформації правосвідомості сучасної української молоді у внутрішньоукраїнсьому та загальноєвропейському контексті. Асист. Марусяк Т. С.
4.	Основні підходи в дослідженні стереотипів. Асп. Босакевич-Химович О. С.
5.	Етнонаціональні групи як творці соціального простору сучасного українського міста.  Асп.  Козлова І. В.
6.	Релігійний аспект сучасних політичних орієнтацій українських громадян. Асп. Вашрова Н. В.
7.	Соціальні наслідки Інтернет-залежності. Асп.Хміль Я. В.
8.	Соціальні Інтернет-мережі:структура, класифікація, функції та характерні ознаки. Асп. Вахула Б. Я.
9.	Специфіка шкільної освіти як чинник формування тендерної соціалізації школярів. Асп. Горбач І. І.


ЗАКЛЮЧНЕ ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ – 8 лютого о 13.10 год.

Ауд. 313, вул. Університетська, 1.

1.	Приречена професія? Британські історики Східної Європи і початок Холодної війни, 1945-1951 pp. Доц. Сирота Р. Б.

2. Заключна дискусія. Підведення підсумків.

Декан історичного факультету,
професор									Шуст Р.М.