Вісник Львівського університету. Серія історична

 

2010. Випуск 45ЗМІСТ


СТАТТІ ТА ПОВІДОМЛЕННЯ


Середньовічна та ранньомодерна історія

Леонтій ВОЙТОВИЧ

Прикарпаття в другій половині I тисячоліття н. е.: найдавніші князівства............13

Ігор СКОЧИЛЯС

Від давньоруських десятин до намісництв-протопопій: особливості

“впорядкування” сакрального простору Галичини в княжий період

(до кінця XIV століття).................................................................................................55

Оксана ВІННИЧЕНКО

Виконання останньої волі сандомирського воєводи Яна Тарла (1750 р.):

хронологія подій............................................................................................................93

Новочасна історія

Вадим АДАДУРОВ

Проекти французького командування стосовно південно-західних земель

Російської імперії під час підготовчого та наступального етапів воєнної

кампанії 1812 року........................................................................................................127

Олена АРКУША

Анджей Потоцький: біографія політика на тлі українсько-польських

відносин. Частина II: Галицький намісник.................................................................169

Роман СИРОТА

“Вони вирушать до Скандинавії “туристами„”: Велика Британія і

український проект у Зимовій війні 1939–1940 років...............................................283

Галина БОДНАР

Національні відносини у Львові в 1950–1970-х роках очима мігрантів із сіл.......309


Історіографія та джерелознавство

Олексій ВІННИЧЕНКО

Сеймики Речі Посполитої у світлі сеймових поборових універсалів (1587–1632)......335

Пйотр БОРЕК

“Relacyja Kamieńca wziętego…” Станіслава Маковєцького як джерело

до історії облоги Кам’янця-Подільського в 1672 році...............................................375

Андрій КОЗИЦЬКИЙ

Львівські сходознавці першої третини XX століття..................................................389


Етнологія

Михайло ГЛУШКО

Антропологічні студії в Науковому товаристві імені Шевченка

(кінець XIX – 30-ті роки XX століття)........................................................................413

Роман РАДОВИЧ

Традиційне житло українців південного Поділля другої половини

ХІХ – початку ХХ століття: конструктивно-технологічний аспект

(за матеріалами з Хмельницької області)...................................................................437

Михайло МАТІЙЧУК

Традиційні покрівельні техніки на Гуцульщині.........................................................463ДОКУМЕНТИ ТА МАТЕРІАЛИ


Назарій ЗУБАШЕВСЬКИЙ

Еволюція ранньодержавного інституту руського полюддя в період

реформ княгині Ольги: трактування літописних повідомлень.................................499

Віталій МИХАЙЛОВСЬКИЙ

Історія одного розмежування біля Крилоса в 1412 році ...........................................521

Мирон КАПРАЛЬ

Смолянин Гермула у Львові в 1467 році.....................................................................545

Ірина ЄЗЕРСЬКА

Релігійні конверсії у Львові наприкінці XVII – у XVIII століттях

(на матеріалах метрик хрещень катедрального костелу).

Частина II: Вихрещення іудеїв-контрталмудистів.....................................................551

Микола КРИКУН

Документи про участь шляхти Брацлавського воєводства

в Барській конфедерації................................................................................................589

Ірина КМЕТЬ

Бібліотека архіпресвітера Григорія Шашкевича у фондах книгозбірні

Народного дому..............................................................................................................629РЕЦЕНЗІЇ ТА ОГЛЯДИ


Мирон КАПРАЛЬ

Silva rerum або соціальна історія Східної Галичини

другої половини XVIII століття з-під пера польського історика демографії

(З приводу книги: Budzyński Zdzisław. Kresy południowo-wschodnie

w drugiej połowie XVIII wieku. Rzeszów; Przemyśl, 2008. T. III:

Studia z dziejów społecznych. 592 s.)............................................................................677

Мар’ян МУДРИЙ

Włodzimierz Osadczy. Święta Ruś. Rozwój i oddziaływanie idei prawosławia w

Galicji. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej;

Europejskie Kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów; Instytut Europy

Środkowo-Wschodniej, 2007. 792 s. ..............................................................................699

Микола ІЛЬКІВ-СВИДНИЦЬКИЙ

Формування нового канону спеціальних історичних дисциплін в Україні?

(Деякі критичні міркування з приводу видання: Спеціальні історичні

дисципліни. Довідник: навчальний посібник для студентів вищих

навчальних закладів / І. Н. Войцехівська (керівник авт. кол.), В. В. Томазов,

М. Ф. Дмитрієнко та ін. Київ: “Либідь”, 2008. 520 с.)..............................................709

Юрій ЗАЗУЛЯК

Piotr Wawrzeniuk. Confessional Civilising in Ukraine. The Bishop Iosyf Shumliansky

and the Introduction of Reforms in the Diocese of Lviv, 1668–1708. Huddinge:

Södertörn högskola, 2005 [Södertörn Doctoral Dissertations, 3]. 160 p.........................729


НАУКОВЕ ЖИТТЯ


Олексій СУХИЙ

Інформація про захист кандидатських дисертацій у спеціалізованій вченій

раді К 35.051.12 історичного факультету Львівського національного

університету імені Івана Франка за період з січня 2005 р. до червня 2009 р.........735