Кафедра новітньої історії України

Академічне дослідження історії України розпочалось у Львівському університеті наприкінці ХІХ ст. Згідно з політичними домовленостями в рамках українсько-австрійсько-польської угоди 1890 року (так званої «нової ери») в Університеті була створена так звана «друга звичайна кафедра загальної історії» (1894). Під керівництвом М. С. Грушевського, котрий за рекомендацією В. Б. Антоновича переїхав із Києва до Львова, вона фактично стала кафедрою історії України. М. С. Грушевський працював у Львівському університеті в 1894–1914 рр. Протягом цього часу він опублікував вісім томів фундаментальної праці «Історія України-Руси», багато наукових статей, видав збірники документальних матеріалів. Із львівської «школи Грушевського» вийшли у майбутньому відомі історики І. Джиджора, М. Кордуба, І. Крип’якевич, С. Томашівський, М. Чубатий. У міжвоєнний період українознавчі кафедри у Львівському університеті були закриті.

    Після входження у вересні 1939 р. Західної України до складу СРСР, з тактичних міркувань радянська влада розпочала «українізацію» системи вищої освіти. Уже в жовтні 1939 р. на гуманітарному факультеті Львівського університету була створена кафедра історії Української РСР, завідувачем якої призначено І. П. Крип’якевича. Значну допомогу становленню кафедри надав перший «радянський» ректор Університету – історик М. І. Марченко (пізніше репресований). За його сприяння у 1940 р. було видано перший том «Записок історичного та філологічного факультетів». Серед авторів тому – О. Оглоблин, Н. Полонська-Василенко. У статтях були посилання на праці М. С. Грушевського.

    У роки німецької окупації Львівський університет не діяв. Університет відновив роботу в 1944 р. Кафедру історії УРСР знову очолив І. П. Крип’якевич. Поряд з ним працював М. М. Кордуба. Обидва історики прагнули викладати історію України об’єктивно. У 1946–1947 рр. у Львівському університеті розгорнулась ідеологічна кампанія критики М. С. Грушевського та його наукових послідовників, до якої були залучені заступник Голови Ради Міністрів УРСР поет М. Бажан, ректор Університету І. І. Бєлякевич, декан історичного факультету В. Т. Горбатюк, завідувач кафедри історії СРСР В. К. Осечинський. Цькування завершилося «почесним засланням» І. П. Крип’якевича до Києва. Завідувачем кафедри історії УРСР був призначений В. Т. Горбатюк.

    У руслі політики русифікації вищих навчальних закладів Львова 3 червня 1949 р. наказом міністра вищої освіти України кафедру історії УРСР у Львівському університеті було об’єднано з кафедрою історії СРСР. На краще ситуація змінилася в роки хрущовської «відлиги». 22 серпня 1957 р. за наказом Міністерства вищої освіти УРСР за № 240-К у Львівському університеті було відновлено кафедру історії УРСР. Її очолив колишній секретар парторганізації Університету О. Г. Цибко (виконував обов’язки завідувача кафедри до 1969 р.).

    У 60-х – на початку 70-х років визначилися основні наукові напрями дослідження історії України працівниками кафедри. Доц. О. Г. Цибко вивчав історію робітництва в Галичині, доц. Л. А. Іваненко і доц. І. Я. Кошарний – історію науки й культури в Західній Україні напередодні Другої світової війни і в перші повоєнні десятиліття. З приходом на кафедру випускника Університету Я. П. Кіся поглибилося вивчення соціально-економічних аспектів давньої, середньовічної та ранньомодерної історії України загалом і Львова зокрема. У 60-ті роки колектив кафедри брав участь у написанні багатотомної «Історії міст і сіл Української РСР», колективної монографії «Торжество історичної справедливості», збірників наукових статей «З історії західноукраїнських земель» (п’ять випусків).

    У 1969–1972 рр. кафедру історії УРСР очолював докт. істор. наук, проф. М. М. Кравець. Йому належить ряд праць з історії Русько-української радикальної партії, громадської діяльності І. Я. Франка, селянства Східної Галичини і Північної Буковини другої половини ХІХ – початку ХХ ст. В. Д. Баран вивчав історію племен черняхівської археологічної культури й етногенезу слов’ян. Д. Д. Низовий опублікував ряд праць з історії Дрогобицько-Бориславського нафтового регіону. Заохочувалися дослідження «соціалістичних перетворень» у промисловості, сільському господарстві та культурі західних областей України. Для більшості тогочасних робіт з історії було характерне упереджене ставлення до українського національного руху, апологетика політики радянської влади. Будь-який відступ від усталеного «марксистсько-ленінського» бачення минулого кваліфікувався як ідеологічне збочення. Так звинувачений у націоналістичному ухилі М. М. Кравець був змушений переїхати працювати у Вінницький педагогічний інститут.

    У 1972–1975 рр. кафедрою історії УРСР керував І. Я. Кошарний. Короткий час після його передчасної смерті кафедру очолював Д. Д. Низовий (1875–1876). У 1976–1986 рр. завідувачем кафедри був проф. М. К. Івасюта. Він першим серед українських радянських істориків почав вивчати історію колективізації в західноукраїнських областях. Викладацький склад кафедри складали: професори М. К. Івасюта і Я. П. Кісь, доценти А. П. Калиновський і Д. Д. Низовий, асистенти А. М. Козій і В. А. Мичка. Працівники кафедри забезпечували викладання нормативних курсів з історії України та допоміжних історичних дисциплін (палеографія). Більшість спецкурсів стосувалися проблем історії УРСР, робітничого класу в Західній Україні, комуністичних і комсомольських організацій. Особливим інтересом серед студентів користувався спецкурс «Етногенез слов’ян», який вів проф. Я. П. Кісь.

    У 1986–1995 рр. посаду завідувача кафедри історії УРСР (з 1989 р. – кафедри історії та етнографії України) обіймав докт. істор. наук, проф. С. А. Макарчук. У цей час у викладацькому складі кафедри відбулися істотні зміни. Після закінчення аспірантури, переводом з інших кафедр та академічних установ на кафедру прийшли працювати С. П. Качараба, Ю. А. Киричук, М. С. Пасічник, О. М. Сухий, О. О. Франко, Р. М. Шуст. У 1989 р. колектив кафедри поповнили проф. К. К. Кондратюк, доц. Т. Г. Марискевич, доц. О. М. Щодра, асист. О. К. Мазур. Викладачі кафедри історії та етнографії України забезпечували читання нормативних курсів з історії України, джерелознавства історії України, української історіографії та ін.

    На початку 1990-х років урізноманітнилися напрями наукових досліджень. С. А. Макарчук опублікував ряд статей і посібників з етнографії України. Історію етнографічної науки вивчала О. О. Франко, історію козаччини – М. С. Пасічник, історію української трудової еміграції – С. П. Качараба, український національний рух у Галичині та його партійну структуру зламу ХІХ–ХХ ст. – К. К. Кондратюк і О. М. Сухий, історію українського національно-визвольного руху 40–50-х років ХХ ст. – Ю. А. Киричук, історію монетної справи і грошового господарства на українських землях – Р. М. Шуст, історіографію давньої і середньовічної історії України – О. М. Щодра.

    У 1995 р. в результаті реорганізації кафедри історії та етнографії України утворено три підрозділи: кафедру давньої історії України та спеціальних історичних дисциплін, кафедру новітньої історії України та кафедру етнології. У першому складі кафедри новітньої історії України було п’ять викладачів: проф. К. К. Кондратюк (завідувач кафедри), доц. Ю. А. Киричук, доц. Я. І. Серкіз, доц. О. М. Сухий, асист. М. М. Мудрий. У 1996–2002 рр. асистентом на кафедрі працював О. В. Середа. У 2007/2008 навч. році на кафедрі працюють шість викладачів: проф. К. К. Кондратюк (завідувач кафедри), проф. О. М. Сухий, доц. В. М. Качмар, доц. М. М. Мудрий, доц. О. Й. Павлишин, асист. Г. А. Боднар. Старшим лаборантом кафедри з 1995 р. незмінно працює М. Б. Булка.

    До навчальної роботи по кафедрі новітньої історії України залучалися за сумісництвом працівники Інституту українознавства імені І. Крип’якевича НАН України: докт. істор. наук М. Р. Литвин, докт. істор. наук І. Г. Патер, канд. істор. наук Б. З. Якимович, канд. істор. наук. О. І. Луцький, канд. істор. наук. О. Г. Аркуша, канд. істор. наук В. С. Пашук, канд істор. наук Т. Д. Гошко. З них у 2007/2008 навч. році на кафедрі працюють за сумісництвом докт. істор. наук М. Р. Литвин, докт. істор. наук І. Г. Патер і канд. істор. наук О. Г. Аркуша.

    Викладачі кафедри беруть участь у реалізації колективної наукової теми «Західна Україна в ХІХ–ХХ ст.: соціальний та політичний аспекти» (науковий керівник – проф. К. К. Кондратюк), виступають з доповідями на конференціях, рецензують дисертаційні дослідження, готують фахівців-істориків вищої кваліфікації. При кафедрі діє денна і заочна аспірантура. Упродовж 1995–2007 рр. захищено 17 кандидатських дисертацій. Під керівництвом проф. К. К. Кондратюка дисертації захистили В. С. Макарчук, Р. Я. Берест, І. І. Федик, М. М. Мудрий, А. О. Малик, І. Л. Лучаківська, П. Я. Білян, В. В. Гулай, В. Б. Благий, Р. В. Попп, Н. Ф. Мисак, В. Ф. Мандзяк, Г. А. Боднар; під керівництвом доц. Я. І. Серкіза – І. В. Козловський, А. М. Козицький; під керівництвом проф. О. М. Сухого – Л. І. Матюшко, під керівництвом доц. М. М. Мудрого – Р. Я. Генега.                        Головна            Наші працівникиGolovna.htmlPracivniki_kafedri_novitnoi_istorii_Ukraini/Pracivniki_kafedri_novitnoi_istorii_Ukraini.htmlshapeimage_3_link_0shapeimage_3_link_1
Strukturni_pidrozdili.html
                        Головна            Наші працівникиGolovna.htmlPracivniki_kafedri_novitnoi_istorii_Ukraini/Pracivniki_kafedri_novitnoi_istorii_Ukraini.htmlshapeimage_5_link_0shapeimage_5_link_1
Strukturni_pidrozdili.html
Навчальна роботаNavcalna_robota_na_kafedri_novitnoi_istorii_Ukraini.htmlshapeimage_7_link_0
ПублікаціїPublikacii_1.html