Кафедра давньої історії України та архівознавства

(1995–2003 кафедра давньої історії України та спеціальних історичних дисциплін). Створена 1995 на історичному факультеті. Завідувач проф. Р. Шуст (з 1995).

Кафедра складається з двох секцій – Давньої історії України і Архівознавства та спеціальних галузей історичної науки і є випусковою для спеціальності «архівознавство» та спеціалізації «давня історія України» за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст» та «магістр». На кафедрі щорічно спеціалізується до 35 студентів факультету.

У різний час на кафедрі викладали та викладають професори В. Александрович, Л. Войтович, Я. Дашкевич, М. Капраль, О. Мацюк, В. Потульницький, Р. Шуст; доценти О. Вінниченко, В. Гавриленко, А. Гречило, О. Дудяк, О. Дух, А. Заяць, В. Кметь, І. Лильо, М. Пасічник, О. Целуйко, О. Щодра, В. Фрис, ст. викл. Г. Громова, Н. Царьова, асист. С. Білостоцький, В. Герун, В. Костишин, О. Осередчук, І. Підкова, В. Субботін.

Кафедра забезпечує викладання: загальних курсів – давня історія України, історія України пізнього середньовіччя, історія України ХVІІ–ХVІІІ ст., спеціальні історичні дисципліни (предмет та символ; мова та письмо), вступ до спеціальності, палеографія, історична географія, історія держави і права України, історія релігій, археографія, історія конституціоналізму в Україні, історія державних установ України, а також комплексу курсів для спеціальності «архівознавство» – джерелознавство, архівознавство, документознавство, автоматичні архівні технології, палеографія та неографія, археографія, основи музеєзнавства, основи діловодства, теорія та методика архівознавства, архівне право та організація архівів, архівний менеджмент, спецкурсів – видатні постаті українського середньовіччя; українські міста пізнього середньовіччя та раннього нового часу; генеалогія як спосіб пізнання ранньомодерного суспільства; українсько-польське етнічне пограниччя в X – XX ст.: формування, зміни, сучасний стан; княжа доба: проблеми історичних досліджень; історичні книги в Україні; магнатерія Речі Посполитої ХVІ–ХVІІІ ст.; політична історія  Речі Посполитої в кін. ХVІ – п. п. ХVІІ ст. та українських  земель у її складі; українська геральдика; польське населення Західної України у міжвоєнний період (1919–1939): соціо-демографічний аспект; міжнародне архівне співробітництво; м. Львів в епоху середньовіччя та нового часу; дискусійні проблеми середньовічної історії України в європейському контексті; українське архівознавство ХІХ–ХХ ст. в особах; історія Центрального державного історичного архіву України, м. Львів: формування фондового складу, функціонування.

Напрями наук. роботи: соціально-економічна, політична та культурна історія західноукраїнських земель середньовіччя та ранньомодерної доби; розвиток спеціальних історичних дисциплін в Україні: теорія та практика. У рамках наукових зацікавлень працівників кафедри досліджувалися проблеми правового становища міст Правобережної України XVI–XVII ст.; історії Львівської єпархії XVI–XVII ст.; ранньосередньовічної історії українських земель; правового становища львівських національних громад; особливостями функціонування шляхетських сеймиків Руського та Белзького воєводств ХVІ–ХVІІІ ст.; функціонуванням судової системи Речі Посполитої; особливостями української геральдики, вексилології та сфрагістики; спеціальних історичних дисциплін як підсистеми історичної науки, нумізматики, історичної географії, генеалогії, палеографії, геральдики, сфрагістики, метрології, історичної демографії та соціотопографії, кодикології.

Кафедра була виконавцем наукових тем, зокрема 0105U004946 «Західноукраїнські землі в епоху пізнього середньовіччя та ранньомодерної доби» (керівник проф. Р. Шуст); 0105U004941 «Розвиток спеціальних історичних дисциплін в Україні: теорія та практика» (керівник доц. В. Кметь); 0105U004946 «Суспільно-політичний та економічний розвиток Правобережної України у ІХ–ХVІІІ ст.» (керівник – проф. Шуст Р.М.); працівники каф. брали участь у виконанні наукових тем ТС 22Б 0100V001410 «Українська історіографія на зламі ХХ і ХХІ століть» (керівник проф. Л. Зашкільняк); Тд 723Б «Історія і культура населення межиріччя Бугу і Сяну в VIII-XIII ст. (за матеріалами археологічних досліджень та письмових джерел)».

З 1995 працівниками каф. було захищено 2 докторські (В. Александрович, М. Капраль) та 7 кандидатські дисертацій (І. Лильо, В. Кметь, О. Вінниченко, О. Дудяк, О. Целуйко, О. Дух, С. Білостоцький). При кафедрі діє студентський “Архівознавчий гурток”.

Кафедра підтримує тісні контакти із Національним університетом імені Т. Шевченка (м. Київ), Державним університетом імені Ю. Федьковича (м. Чернівці), Віденським університетом (Австрія), Вищою педагогічною школою (Жешув, Польща), Інститутом Центрально-Східної Європи (Люблін, Польща), Міжнародною школою гуманітарних наук Східної і Центральної Європи (Варшава, Польща) та ін.

Кафедра проводить набір у стаціонарну та заочну форму навчання в аспірантурі.

                        Головна            Наші працівникиGolovna.htmlPracivniki_kafedri_davnoi_istorii_Ukraini_ta_arhivoznavstva/Pracivniki_kafedri_davnoi_istorii_Ukraini_ta_arhivoznavstva.htmlshapeimage_3_link_0shapeimage_3_link_1
Strukturni_pidrozdili.html
                        Головна            Наші працівникиGolovna.htmlPracivniki_kafedri_davnoi_istorii_Ukraini_ta_arhivoznavstva/Pracivniki_kafedri_davnoi_istorii_Ukraini_ta_arhivoznavstva.htmlshapeimage_5_link_0shapeimage_5_link_1
Strukturni_pidrozdili.html
Навчальна робота